KOSZYK (0)

RODO - Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z chęcią zadbania o prywatność i komfort korzystania z naszej strony, pragniemy zaprezentować najważniejsze informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz plikach Cookies zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

§1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest firma pod nazwą VIDEODRUK z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zabrodzka 2/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 898 155 08 03, REGON: 931052677. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dane osobowe w firmie pod nazwą VIDEODRUK przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Korzystanie ze strony www.videodruk.pl, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne, podobnie jak podanie danych osobowych przez osoby korzystające ze strony internetowej, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej wyjątków:

a) zawieranie umów z Administratorem - w zakresie danych niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest w takich przypadku wymogiem umownym, koniecznym do zawarcia umowy. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy zostanie uprzednio wskazany.

b. obowiązek ustawowy Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek ich przetwarzania. Brak udostępnienia danych, uniemożliwi Administratorowi wykonanie prawnie na nim ciążącego obowiązku.

3. Dane osób podawane za pośrednictwem strony www.videodruk.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Administrator dołoży wszelkiej staranności dla ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, w szczególności jest odpowiedzialny za zapewnienie by zebrane dane były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane

 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż

  jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania

 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przez niedozwolonymi lub niezgodnymi z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednichśrodków technicznych oraz organizacyjnych.

4. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbyło się zgodnie z przepisami RODO. Środki te są poddawane przeglądom i uaktualnieniom w razie potrzeby. Administrator stosuje środki techniczne w celu ochrony danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przed pozyskiwaniem i ich modyfikacjom przez osoby do tego nieuprawnione.

§2 Podstawy przetwarzania danych

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych w przypadku i w zakresie w jakich nastąpiło spełnienie jednego z poniższych warunków:

a. osoba, której dane osobowe dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu

b. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną

c. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji w których nadrzędny jest interes lub podstawowe prawa i wolności osoby której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane są wykorzystywane jest dzieckiem

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w §2.1. Polityki Prywatności.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych jest możliwa drogą elektroniczną pod adresem e-mail: administrator@videodruk.pl

§3 Cel, podstawa, zakres przetwarzanych danych osobowych

1. Cel, podstawa oraz zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z podejmowanych działań zmierzających do wykonania usługi.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 • -  Wykonywanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby których dane dotyczą w zakresie uregulowanym w Rozporządzeniu RODO art. 6 ust. 1 lit. b. Dane sąprzechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefony kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby. W przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, Administrator może przetwarzaćdodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 • - Marketing bezpośredni w zakresie uregulowanym w Rozporządzeniu RODO art. 6 ust. 1 lit. f. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 wraz z późn. zm.). Administrator nie może przetwarzać danych w celach marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Zakres maksymalny: adres poczty elektronicznej

 • - Marketing w zakresie uregulowanym przez Rozporządzenie RODO art. 6 ust. 1 lit. a. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie danych w tym celu. Zakres maksymalny: imię, adres poczty elektronicznej

 • - Prowadzenie ksiąg rachunkowych - w zakresie uregulowanym w Rozporządzeniu RODO art. 6 ust. 1 lit. c. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych. Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 • - Ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogąbyć podnoszone wobec Administratora w zakresie uregulowanym w Rozporządzeniu RODO art. 6 ust. 1 lit. f. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 wraz z późn. zm.). Zakres maksymalny: nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby. W przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwęfirmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe użytkowania, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§4 Odbiorcy danych

1. Dla prawidłowego funkcjonowania firmy pod nazwą VIDEODRUK, w tym dla realizacji umów, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (np. dostawcy, kuriera). Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z Rozporządzeniem RODO.

2. Przekazywanie danych przez Administratora nie następuje w każdym przypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłączenie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku gdy Klient korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Administrator udostępnia dane osobowe Klienta przewoźnikowi, spedytorowi, pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy

 2. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 3. dostawcy usług księgowych, podatkowych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

§5 Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych (Rozporządzenie RODO - art. 15-21)

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonani na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieśćsprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e i f. Administratorowi w tym przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby tego marketingu, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień o których mowa w niniejszym paragrafie polityki prywatności, istnieje możliwość kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres Administratora administrator@videodruk.pl

§6 Pliki cookies, dane eksploatacyjne, analityka

1. Witryna www. videodruk.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje urządzenia z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających stronę www.videodruk.pl w następujących celach:

 • - dostosowywanie zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej

 • - prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej

 • - remarketingu to jest badań cech zachowań odwiedzających stronę internetową poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy gdy odwiedzają inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Limited.

2. Większość przeglądarek internetowych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocąustawień własnej przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego wyłączenia możliwości zapisywania plików Cookies. W przypadku całkowitego wyłączenia, może mieć to wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.videodruk.pl

3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez firmę VIDEODRUK. Zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

4. Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez Google Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w firmie VIDEODRUK. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany do generowania statystyk pomocnych firmie VIDEODRUK. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających VIDEODRUK oraz sposób ich zachowania na stronie internetowej www.videodruk.pl, informacje na temat urządzeń i przeglądarek w których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Aby zablokować udostępnianie danych Google Analytics należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl=pl.

5. Administrator może korzystać z usług Piksel Facebook dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający VIDEODRUK, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.

Zarządzanie działaniem Piksel Facebook jest możliwe poprzez ustawienia reklam na swoim koncie na portalu Facebook.