KOSZYK (0)

Regulamin sklepu

VIDEODRUK
ul. Zabrodzka 2/2 
52-336 Wrocław

E-mail Sprzedawcy: videodruk@videodruk.pl
Nr telefonuSprzedawcy: 71 336-96-90, 71 367-23-65
Nr rachunku bankowegoSprzedawcy: 46 1910 1048 2407 0207 7990 0001

Klient może się porozumieć ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej.

Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy pod adresem www.videodruk.pl prowadzony jest przez firmę VIDEODRUK Piotr Pronobis, ul. Zabrodzka 2/2, 52-336 Wrocław, NIP 898-155-08-03.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  1. Sprzedawca – Piotr Pronobis prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „VIDEODRUK Piotr Pronobis” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 898-155-08-03
  2. Zamawiający, Klient – przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem strony www.videodruk.pl
  3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 431Kodeksu Cywilnego.
  4. Dane osobowe dobrowolnie przekazane dane, przetwarzane w toku realizacji zamówienia.
  5. Sklep internetowy -  sklep działający pod adresem: www.videodruk.pl, zwany dalej Sklepem.
  6. Regulamin -  niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
  7. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, bądź e-maila i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę, cenę produktu lub produktów.
  8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności oraz dostawy.
  9. Produkt –  rzeczy ruchome lub / oraz usługi oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie.
  10. Umowa - umowa sprzedaży Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron, za pośrednictwem Sklepu lub e-maila. 
  11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
  12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  13. Potwierdzenie Zamówienia – wysłany w mailu od nas po złożeniu przez Klienta Zamówienia druk w pdf-ie potwierdzający ceny, terminy realizacji, adres i koszty dostawy. Druk ten może być nazwany: Potwierdzenie Zamówienia, Kontrakt, Faktura Pro Forma.
  14. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu. 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu.
 3. Informacje o produktach podane na stronie Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§3 Techniczne warunki korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenia końcowe z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową
  2. aktywne konto e-mail
  3. włączona obsługa plików cookies
 2. Sklep zawiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies, Przeglądarki internetowe często domyślenie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

                                                                                                                                                

§4 Informacje ogólne 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działanie osób trzecich, czy niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, lub poprzez dodanie produktów do Koszyka. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 3. Podane na stronie Sklepu ceny produktów nie obejmują znakowania ani transportu i są  w wielu przypadkach uzależnione od ilości zamawianych sztuk. 
 4. W Sklepie podane są ceny netto i brutto, za każdym razem jest to opisane, jeśli jest inaczej widoczną cenę należy traktować jako cenę netto.
 5. Ceny produktów w Sklepie w niektórych przypadkach przedstawione zostały w postaci gradacji cen, w zależności od liczby zamawianych produktów różni się cena jednego produktu.
 6. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby znajdujące się na Stronie internetowej zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, w związku z m.in. różnicami w rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Klienta, na których zdjęcia są wyświetlane, mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistości.  
 7. Wszystkie produkty na stronie posiadają zdjęcie, krótki opis, wymiary oraz możliwe sposoby znakowania, celem ułatwienia wyboru.
 8. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt jego znakowania oraz koszt dostawy (w tym koszt transportu, wniesienia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 9. Ostateczna cena za produkt wraz ze znakowaniem i transportem zostaje potwierdzona na druku Potwierdzenie Zamówienia wysłanym w wiadomości e-mail do Klienta.

 

§5 Zawieranie umów 

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia poprzez Sklep lub drogą mailową.
 3. Klient może dokonać zakupu jednej próbki towaru bez znakowania z 50% rabatem. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu oraz wymiarny produktów zakupionych jako próbki.
 4. Wszystkie Produkty objęte rabatami znajdują się w zakładce „Promocja”. Od produktów w cenach promocyjnych nie udzielamy rabatów.
 5. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga rejestracji.
 6. Aby dokonać zakupu Klient musi wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, wybrać w Kalkulatorze znajdującym się pod ceną produktu: ilość produktów, metodę znakowania oraz ilość kolorów znakowania, następnie kliknąć przycisk „Wykonaj Kalkulację”. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk „Do Koszyka”. Produkty w określonej przez Klienta ilości wraz ze znakowaniem (lub bez jeśli tak zostanie wybrane) zostaną dodane do Koszyka jako jedna pozycja. Można kontynuować dodawanie kolejnych produktów do koszyka lub przejść poprzez kliknięcie przycisku „Koszyk” w lewym górnym rogu Sklepu do finalizacji Zamówienia.[MOU1] 
 7. Aby sfinalizować Zamówienie należy kliknąć na przycisk „Zamów” oraz w następnym kroku uzupełnić ewentualny termin dostawy, uwagi do zamówienia, dane osoby Zamawiającej, dane do faktury, adres dostawy, jeżeli jest inny od adresu na fakturze, termin i sposób dostawy oraz sposób płatności. Należy też załączyć pliki graficzne w wersji wektorowej i dokładny opis do wykonania projektu znakowania, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”, znajdujący się w prawnym dolnym rogu, by przejść do Podsumowania. 
 8. Wraz z przesłanym plikiem graficznym Klient oświadcza, że jest uprawniony do wykorzystywania przekazanego znaku/ów oraz, że nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Klient posiada wymagane prawem, właściwe i odpowiednie prawo autorskie majątkowe lub licencję do przekazywanych materiałów. Ewentualne roszczenia osób trzecich w zakresie powierzonych materiałów obciążają w całości Klienta i zwalniają Sprzedawcę od odpowiedzialności. Klient niezwłocznie pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z roszczeniami podmiotów trzecich, których prawa zostały naruszone.
 9. Po otrzymaniu pełnego i prawidłowego zestawu informacji, o których mowa powyżej, Sprzedawca w ciągu max. 8 godzin roboczych, przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail Potwierdzenie Zamówienia wraz z informacją o dalszym postepowaniu w sprawie realizacji.
 10. W Podsumowaniu należy sprawdzić, czy podane dane są prawidłowe. W sytuacji wystąpienia błędu, należy kliknąć przycisk „Zmień” który ponownie przeniesienie na poprzednią stronę. Klient w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany oświadczyć, że zapoznał się z regulaminem oraz polityką prywatności, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następnie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.
 11. Kliknięcie przycisku „Zamawiam” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. 
 12. Treść umowy sprzedaży zawieranej w drodze wiadomości e-mail ustalana zostaje wskutek wymiany wiadomości przez Strony umowy. W wiadomościach należy podać: nazwę firmy, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres firmy, NIP oraz e-mail i telefon kontaktowy, kod zamawiającego produktu, metodę znakowania i ilość sztuk. Do zamówienia powinien być również dołączony plik graficzny w wersji wektorowej. Ustęp 9 powyższego paragrafu stosuje się odpowiednio. 
 13. Do zawarcia umowy sprzedaży w każdym przypadku dochodzi z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji oraz odmowy jego realizacji w ramach umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, wybrana zostanie niewłaściwa liczba produktów do zakupu (mniejsza od określonej liczby minimalnej), w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, błędnie wybranej przez Klienta techniki znakowania, niespełnienia warunków płatności lub zadłużenia Klienta.  
 15. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmioty, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienie bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienia za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu. 
 16. Po wpłaceniu przez Klienta określonej w Potwierdzeniu Zamówienia przedpłaty, Sprzedawca w przeciągu 2 dni roboczych prześle Klientowi projekt graficzny znakowania zamówionych Produktów do akceptacji.
 17. Sprzedawca poinformuje Klienta w wysłanym do niego projekcie o ewentualnej niemożności wykonania znakowania wg. jego wytycznych i zaproponuje możliwe rozwiązanie problemu.
 18. Po akceptacji projektu przez Klienta oraz dokonaniu przedpłaty następuje przekazanie Zamówienia do realizacji oraz rozpoczyna się bieg wskazanego w Potwierdzeniu Zamówienia terminu realizacji.
 19. Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia i zależy od stopnia skomplikowania, rodzaju znakowania i wydruku, liczby zamówionych produktów i ich dostępności. Termin realizacji każdorazowo określony zostaje w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie i liczony jest w ilości „dni roboczych".
 20. Czas realizacji może ulec przesunięciu wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. O powyższym Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta. Z tytuły powyższego Klientowi nie przysługuje wobec Sprzedawcy żadnego rodzaju roszczenie. 
 21. W przypadku zamówienia towarów z różnym terminem dostawy, towar będzie wysyłany do Klienta sukcesywnie, w zależności od kolejności realizacji.
 22. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak Produktów w skutek stale zmieniających się stanów magazynowych importerów, które mogą się różnić w dniu wyboru towaru, a dniem Zawarcia Umowy
 23. Klient do momentu potwierdzenia projektu i dokonania przedpłaty może dokonać poprawek w przesłanych projektach. Po dokonaniu akceptacji Klient nie jest uprawniony do dokonywania zmian w projekcie.
 24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe, stylistyczne, ortograficzne oraz językowe w przesłanych przez Klienta treściach. 

 

§6 Terminy i sposoby płatności

 1. W Potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca przedstawia koszt zamówionych produktów wraz z kosztem znakowania oraz dostawy, a także sposób dokonania zapłaty. Cena podana przez Sprzedawcę jest dla Klienta wiążąca. 
 2. Klient zamawiający w Sklepie może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem - przedpłata 100% - dla Zamówień do kwoty 2500 zł brutto
  2. płatność przelewem – 50% zaliczka przed realizacją / 50% przed wysyłką - dla zamówień powyżej 2500 zł brutto
  3. płatność przelewem z terminem 7 do 21 dni - dla instytucji budżetowych (Gminy, Urzędy Państwowe i Samorządowe itp.) oraz stali klienci
 3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego. 
 4. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu numeru zamówienia lub numeru faktury albo faktury proforma.

 

§7 Sposoby i koszty dostawy 

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Sklep umożliwia wybór następujących sposobów dostawy: 
  1. przesyłka kurierska 
  2. odbiór osobisty pod adresem: Zabrodzka 2/2, 52-336 Wrocław, w godz. 8:00 – 16:00
 3. Termin dostawy (realizacji) standardowo to 10 do 15 dni roboczych od momentu zapłaty i akceptacji projektów do realizacji. Termin dostawy zawsze ustalamy indywidualnie i jeśli możemy dopasowujemy się do Twoich oczekiwań. Jednak terminy dostaw w 1 do 5 dni na towar ze znakowaniem są niemożliwe do zrealizowania nawet w super ekspresie. Towar bez znakowania możemy dostarczyć najczęściej w 2 - 3 dni robocze, najczęściej wysyłka następuje na następny dzień po zapłacie, często jeśli płatność dotrze do nas przed południem towar wysyłamy tego samego dnia.
 4. Termin dostawy liczony jest zawsze od momentu zapłaty i akceptacji projektu przez klienta
 5. Koszty dostawy to standardowo 18 zł netto / 1 karton do 30 kg
 6. Sprzedawca nie wysyła Produktów za pobraniem. 
 7. Odbiór osobisty jest bezpłatny, oprócz ceramiki reklamowej.
 8. Przy zamówieniach na ceramikę reklamową produkty wysyłane są zawsze na mini lub normalnych paletach, dzięki temu prawie nie ma przypadków uszkodzenia zamówionej ceramiki. Wysyłka następuje zawsze bezpośrednio z fabryki do klienta, przesyłki są ubezpieczone. Koszty tych przesyłek są wyższe niż standardowych i kształtują się następująco:
  do 30 kg - 35,00 zł netto - to jest około 70 szt. kubeczków ceramicznych typu Tomek

  do 50 kg - 50,00 zł netto - to jest około 108 szt. kubeczków ceramicznych typu Tomek
  do 100 kg - 85,00 zł netto
  do 200 kg - 110,00 zł netto
  do 500 kg - 135,00 zł netto
 9. Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast jeśli zachodzi potrzeba wysyłki towaru na terenie Unii Europejskiej, koszt wysyłki wyceniany jest indywidualnie dla danego Zamówienia. 
 10. Odbiór osobisty jest bezpłatny, oprócz ceramiki reklamowej.
 11. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu zawartości przesyłki zawierającej zamówione produkty. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ujemne skutki powstałe w wyniku niedopełnienia obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. Proces reklamacyjny wobec firmy kurierskiej lub poczty trwa do 1 miesiąca, w trakcie którego Klient jest powiadamiany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na swój adres e-mail.
 12. Ryzyko przepadku lub uszkodzenia produktów przechodzi na Klienta z chwilą wydania przesyłki osobie wskazanej przez Klienta do odbioru lub firmie kurierskiej.
 13. Przy zamówieniach na kwotę powyżej 3000 zł netto na produkty, które nie są aktualnie u nas w promocji transport jest gratis.

 

§8 Zwroty i reklamacje

Zwroty:

 1. Nie ma możliwości zwrotu zamówionych produktów oznakowanych wg. wytycznych Zamawiającego.
 2. Nie ma możliwości zwrotu produktów wyprodukowanych wg. specyfikacji Zamawiającego.
 3. Towar nieoznakowany mozna zwrócić odpłatnie w ciągu 7 dni od jego odbioru, koszt zwrotu to 20% warości zwracanego towaru.
 4. Zwracane produkty nie mogą nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, muszą być zwrócone w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Produkty niespełniające wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie podlegają zwrotowi i nie zostaną przez Sprzedawcę przyjęte. W razie zwrotu towarów, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta. 

Reklamacje:

 1. Reklamacje jakościowe i ilościowe produktów oraz reklamacje dotyczące usług znakowania przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, reklamacje na wady ukryte w ciągu 12 miesięcy od dostawy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać mailowo u osoby prowadzącej zamówienie na reklamowany towar, należy opisać co jest uszkodzone i przesłać ewentualne zdjęcia. Skontaktujemy się z Zamawiającym w przeciągu 2 dni mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów rozpatrzenia reklamacji.
 3. Podstawę̨ do rozpatrzenia reklamacji stanowi fizycznie zwrócony reklamowany towar, odesłany do siedziby firmy VIDEODRUK na własny koszt.
 4. Firma VIDEODRUK nie odpowiada za błędy w treści znakowania (w tym gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne, graficzne), które Zamawiający zaakceptował do realizacji.
 5. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy kurierze niezwłocznie po jego dostarczeniu pod wskazany w zamówieniu adres. Za uszkodzenia mechaniczne kartonów i produktów odpowiada firma kurierska, wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Po odebraniu od kuriera przesyłki roszczenia za uszkodzony w transporcie towar nie będą rozpatrywane.
 6. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają̨ Zamawiającego do reklamowania całej dostawy. 
 7. Firma VIDEODRUK ponosi odpowiedzialność́ za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą̨ rozpatrywane. 
 8. Towary samodzielnie lub w innej firmie oznakowane przez Zamawiającego nie podlegają̨ reklamacji w zakresie wad widocznych. 
 9. Reklamacje nie są rozpatrywane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, prania i prasowania niezgodnego z metką produktu, prasowania bezpośrednio po nadruku.
 10. Firma VIDEODRUK może naprawić lub wymienić reklamowany towar, chyba że strony wspólnie ustalą odpowiednie obniżenie ceny - w terminie 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia zasadności reklamacji. Sposób rozstrzygnięcia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa firma VIDEODRUK.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonywane zamówienia i umowy. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdym czasie, wycofania produktów z oferty Sklepu, zmiany warunków promocji i rabatów, a także zakończenia czasu trwania promocji i rabatów w wybranym przez siebie czasie. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Strony zobowiązują dołożyć się starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane w drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie www.videodruk.pl. Ponadto Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy.

 

Regulamin obowiązuje od 15.05.2019